OKÁČ, P. Konstrukčně-výrobní řešení upínacího přípravku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zpracování magisterské práce je zasazeno do prostředí malé strojírenské firmy, zabývající se převážně kusovou výrobou náročnějších výrobků. Zvolená sestava upínacího přípravku je toho názorným dokladem. Řešení začíná konstrukční etapou, je zde zpravidla vidět zpětná vazba na zákazníka, pak následuje návrh vlastního technologického procesu. Protože firma nevlastní všechna potřebná pracoviště, popř. nástrojové vybavení, předkládá autor své podnětné úvahy, jak kterou operaci zabezpečit. Je ukázáno, že možnou roli zde sehrává kooperace s jinými firmami. Vše je ale podloženo dlouhodobými zkušenostmi autora. Tím se dostává celé řešení do reálné oblasti, i když předcházel poměrně náročný teoretický rozbor. Záměrem autora je mimo jiné i prokázat stabilnější pozici firmy, tím je zadané téma přínosné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá různými aspekty konstrukčně-výrobního řešení upínacího přípravku v podmínkách malé výrobní společnosti. Teoretická část práce je zaměřena na představení společnosti Okac, zabývající se podnikáním v oboru zaměřeném na kovoobrábění, rozborem a zásadami konstrukce upínacích přípravků z různých hledisek a uzavřením smlouvy se zákazníkem na výrobu přípravku pro upevnění jednotky řízení při deformačním testu. Praktická část práce se zabývá zejména konstrukčně-výrobním návrhem přípravku pro zákazníka včetně rozboru technologičnosti konstrukce, konstrukčních úprav, materiálů přípravku, řeznými nástroji až po samotnou výrobu pomocí různých technologií (třískové obrábění, svařování, kontrola, kooperace) a závěrečnou montáž. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s vyčíslením nákladů pro výrobu horní a dolní části upínacího přípravku a následnou diskusí, ve které se autor práce zamýšlí nad další budoucností společnosti, která je zaměřena především na kusovou výrobu. Je zřejmé, že student věnoval zpracování diplomové práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72481