KUBÍČEK, L. Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Forejt, Milan

Diplomant navrhl nový technologický postup s°konstrukčním řešením protlačovacího nástroje. Při řešení plnil pokyny a doporučení pro vypracování DP. Diplomant pracoval se zaujetím, s iniciativním a odpovědným přístupem a dobře využíval konzultací. Prokázal schopnost aplikace poznatků ze studia na VŠ a osobní praxe s využitím literárních podkladů k řešení problémů tvařitelnosti. Přínosem diplomového projektu je rozpracování nové výrobní technologie objemovým tvářením za studena na základě rozboru stávající výroby a technologičnosti předmětné součásti v podmínkách výrobního podniku. Diplomový projekt je vypracován přehledně, s uceleným obsahem na dobré formální a grafické úrovni s využitím osvědčených technik a dobrých inženýrských znalostí. Diplomový projekt Bc.Lubomíra Kubíčka doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Práce je po obsahové stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Diplomant spolupracuje s podnikem a je vidět aktivní přístup k dané problematice. Autor se nevyvaroval četných gramatických chyb a přepisů, v některých větách chybí slova a některé věty nedávají smysl (např. str. 20 dole). Občas je tatáž informace obsažena znovu v následující větě (např. kap. 2.3.11.) Obsah práce je členěn zbytečně do mnoha kapitol. V kap. 2.3.7 chybí odkaz na tabulku, na str. 28 je uveden špatně odkaz na obrázek. V kapitole 3 je dle mého názoru zbytečný podrobný popis obsluhy jednotlivých strojů. Podkapitoly 3.x jsou jednou psány v infinitivu a jednou skloňovány (polotovar vkládat vs. polotovor vkládáme). V kapitole 3.5. a 3.10. je chybný odkaz na kap. 2.2. U tabulky 5 není zřejmé, pro kterou ocel platí. V kap. 4.1.2. se vyskytuje pojem zápustka - tento používáme při objemovém tváření za tepla, nikoliv za studena. Od kap. 4.3.1. je rozhozené číslování tabulek. U výkresové dokumentace polotovaru je jeden pohled navíc. Na výkresu sestavy nástroje chybí razítko a dále postrádám kusovník.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 13895