RUBEŠ, O. Vibrační generátor pro letecké aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy konstrukce již vyvinutého vibračního generátoru a to s ohledem na zvýšení generovaného výkonu a úplatnění v projektu ESPOSA. Student pracoval samostatně a práce je zpracována pečlivě a logicky uspořádána. Student prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky. Cíle práce byly splněny a předkládaná práce je na vysoké úrovni a její výsledky budou dále využitelné v projektu ESPOSA.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Vojtěch

Student se v předložené bakalářské práci zabývá vibračním generátorem pro letecké aplikace. Téma je v současné době aktuální. Práce je logicky členěna a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V teoretické části práce student shrnul dosavadní vývoj v oblasti bezdrátové komunikace v letectví a její napájení. V praktické části práce provedl studen analýzu stávajícího řešení vibračního generátoru. Z výstupu analýzy pak formuloval požadavky na optimalizaci. V poslední části práce je pak provedena optimalizace a konečný návrh vibračního generátoru. Interpretaci výsledků považuji za dostatečnou ale s drobnými výhradami. Postrádám u obrázků 16, 17, 18, 20, 21, 22 měřítko pro odečítání velikosti magnetické indukce. Po formální stránce je práce v pořádku. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71949