FARGAČ, M. Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi simulačního modelování mechatronické soustavy přesného stroje a analýzou vibrací, které jsou buzeny z okolí. V práci jsou shrnuty základny principy aktivního tlumení vibrací a je vytvořen model mechatronické soustavy, který je připraven pro implementace aktivního tlumícího prvku do modelu. Student pracoval samostatně a práce je zpracována pečlivě a logicky uspořádána. Cíle práce byly splněny a předkládaná práce je na velmi dobré úrovni a její výsledky budou dále využitelné při spolupráci fakulty s komerční sférou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Březina, Tomáš

Jde o vysoce aktuální téma žádané praxí. Cíle práce byly splněny plném rozsahu. Škoda, že v práci není věnována pozornost popisu postupu, jakým byly získány hodnoty parametrů tlumících prvků. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71975