PAVLÁČEK, J. Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

V rámci své práce se student zabýval možností analýzy dynamického chování zátěže z měření proudů asynchronního motoru. Téma se zpracovávalo ve spolupráci s FSI VUT v Brně. Student se v rámci své práce seznámil s analýzou statorových proudů a možností zpracování signálů. Dále student vytvořil simulační model, na kterém ověřil vlastnosti modulace signálu reprezentující vliv změny zátěže na statorový proud. V rámci své práce poté provedl měření, které potvrdilo výsledky simulace. Bohužel se měření, které mnělo tvořit velkou část práce, podařilo připravit až na poslední chvíli. Toto zpoždění nebylo zaviněné studentem. Z tohoto důvodů také bylo v rámci práce provedeno pouze zběžné vyhodnocení výsledků. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ondrůšek, Čestmír

Diplomová práce se zabývá analýzou dynamického chování zátěže asynchronního motoru z naměřených hodnot statorových proudů. Práce je rozdělena do devíti kapitol a má celkem 55 stran. První kapitola se zabývá analýzou statorových proudů vzhledem k poruchám asynchronního stroje jako je excentrické uložení rotoru a porucha rotorových tyčí. Dále je stručně zmíněna změna zatěžovacího momentu, která má charakter kmitání, jak je tomu např. u kompresorů, nebo v některých režimech hydraulických strojů. Ve druhé a třetí kapitole je matematický popis a základní modely asynchronního stroje. Kapitola 4 obsahuje zmínku o existenci softwaru MATLAB, kapitola má sice název „Model asynchronního stroje v Matlabu, ale s Matlabem nemá nic společného. V šesté kapitole je zmínka o zpracování signálu Fourierovou a Wavelet transformací. V sedmé kapitole je blokové schéma asynchronního motoru v programu Simulink a několik průběhů získaných z tohoto programu, bohužel bez podrobnějšího komentáře. V osmé kapitole jsou prezentovány výsledky měření a opět bez důkladného vysvětlení. V závěru je pokus některé průběhy vysvětlit, podle mě není toto vysvětlení adekvátní složitosti řešené problematiky. K práci mám následující – další - připomínky. 1) Hned první věta práce je zajímavá: „Elektrické stroje jsou klíčovým prvkem elektronických systémů“ 2) Samorostlá terminologie jako: běžná porucha typu „zlomený rotor, jádro statoru" atd. 3) Zajímavé formulace, např.: „statická excentricita může být způsobena při nevhodném umístění jádra statoru a rotorové klece“., dynamická excentricita…? Terminologie „jádro statoru“ atd. 4) Z textu kapitoly 1 vyplývá, že diplomant použil řadu rovnic, pojmenování veličin a jevů z hydrauliky, aniž jim rozumí. 5) Ve čtvrtém bodě zadání DP se měla vypracovat metodika analýzy pro vyhodnocení dynamických změn zátěže z měření statorových proudů. Nenašel jsem žádnou část označenou „metodika…“. Závěr: Nebyla provedena literární rešerše – žádnou jsem nenašel. Práce je psaná heslovitě, většině výsledků chybí podrobnější komentář, formulace jsou v mnoha případech nejasné. I přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že práce splňuje požadavky podle příslušného zákona a doporučuji ji s výše uvedenými výhradami k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 71464