HLAVENKOVÁ, M. Návrh marketingového plánu wellness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Bakalářská práce je zpracována systematicky a na dobré odborné úrovni. Zpracované analýzy jsou podpořeny provedeným dotazníkovým šetřením zaměřeným na využívání služeb wellness centra a spokojenost zákazníků. Návrhy pak logicky navazují na závěry z provedených analýz. Otázka k obhajobě: Který z Vašich návrhů považujete za klíčový pro zajištění vyšší návštěvnosti wellness centra a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Karasová, Barbora

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73365