FAJKUS, P. Skidová dopravníková technika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Diplomová práce se zabývá návrhem dopravníkové techniky ve firmě Škoda Auto v závodě v Kvasinách. Dále obsahuje konstrukční návrh stohovacího zařízení pro skidy. V práci je uveden kvalitní rozsáhlý přehled dopravníkové techniky užívaný v hromadné výrobě osobních automobilů. Diplomant tento přehled demonstruje na zařízeních užívaných ve firmě Škoda Auto, a.s. Je zde uvedena i celá řada názorných fotografií a schémat. Další část práce obsahuje návrh procesu plánovaní propojení linky z nové haly do stávající haly v závodě v Kvasinách. Jedná se o původní návrh, zpracovaný dle plánovacích zvyklostí firmy Škoda Auto. Obsahuje řadu variant i postupných optimalizací. Další částí je konstrukční návrh stohovacího zařízení skidů, včetně pevnostního výpočtu (metodou MKP) a základní výkresové dokumentace. Celkově je práce členěna logicky a přehledně. I přesto, že je práce je zpracována pečlivě, tak se v ní autor dopustil některých drobných nepřesností i formálních chyb: - drobné přepisy a gramatické chyby, - v kap. 5 je uveden výpočet sil v mechanismu nůžkového stolu. V úvodu však postrádám přesné vymezení problému včetně identifikace pohonu, rozložení zatížení plošiny atd. - v rámci funkčního výpočtu navrhovaného zařízení postrádám podrobnější návrh pohonného systému (motory, převody), - na výkresové dokumentaci jsou drobné nedostatky – zejména velké množství chybějících os, - navržený materiál pro čep (výkres QDP-5034-01/03-03) z oceli 11523 považuji za málo vhodný, Předložená práce je původní a splňuje požadavky zadání. Má i přes výše uvedené drobné výhrady celkově velmi solidní úroveň. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaverka, Michal

Student se ve své diplomové práci zabýval dopravníkovou technikou specificky využívanou ve ŠKODA AUTO a.s.. Práce obsahuje v úvodu jasnou formulaci problémů a souvislostí. Dále jsou zde komplexně popsány typy dopravníkové techniky nasazené ve ŠKODA AUTO a.s. a je navržen i nový inovativní prvek – stohovací zařízení přinášející oproti dnešnímu stavu úsporu jednoho motoru. V závěru je pak zařazena MKP pevnostní analýza nejvíce namáhaných součástí. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP úplná. Postup a rozsah řešení práce je kompletní a správný. V práci použil student znalosti z oblasti dopravníků, znalosti z oblasti numerických výpočtů a v neposlední řadě i poznatky získané během praktikantského pobytu. Použité metody výpočtu jsou vhodně zvolené a mají návaznost. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Výběr možných variant layoutu skidové dopravníkové techniky a výsledné řešení maximálně zohledňuje požadavky na realizovatelnost a funkčnost celého dopravníkového systému. S ohledem na provozní spolehlivost by bylo vhodnější při návrhu stohovače volit rozložení sil mezi 4 pásy (str. 53) nerovnoměrně. Stejný postup by bylo vhodné vzhledem k výrobním tolerancím a možnosti poškození skidů volit i pro zhodnocení MKP analýzy na str. 60. Tato analýza by pak byla více vypovídající a méně teoretická. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat. Stylistická úprava a pravopis má několik drobných chyb a nedostatků na str. 11, 12, a 25, které nemají vliv na kvalitu práce. Některé slovní obraty působí poněkud kostrbatě – str. 40 ‚vynásobíme krát 2“. Dalším nepřesným údajem je popis zásobníku na prázdné skidy, který není tvořen zmíněnými příčnými pásovými dopravníky, ale přesuvným vozíkem a odkládacími kolejnicemi. Citace zdrojů informací a odkazy na obrázky a tabulky jsou uvedeny vcelku správně. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Autor se zde nedopustil závažných nepřesností v zobrazování a kótování. Přiložený soupis výkonů odpovídá zvyklostem v Oddělení plánovaní dopravníků a je vypracován na odpovídající úrovni. Po formální i výpočtové stránce je práce velice hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68564