HALM, P. Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je rešěršní povahy a jejím cílem bylo shrnout poznatky o stávajících i nových metodách skladování a manipulace s materiálem, a dále o typech skladovacích zařízení. Autor nejprve uvádí základní skladovací metody, dále navrhuje vlastní rozdělení skladovacích zařízení, kde při jejich popisu se zabývá zejména konstrukcí a použitými materiály. Práce je přehledně členěna a splňuje též požadavky na formální náležitosti. Kvalitu dosti snižují časté gramatické chyby a stylistické nepřesnosti. Kladně naopak hodnotím rozsah použitých informačních zdrojů. V přílohách autor uvádí vlastní návrh tabulkového zhodnocení v práci diskutovaných regálů z hlediska různých požadavků a kritérií. Přestože se nejedná o rozsáhlé zhodnocení, jakožto ukázku možného postupu jej kladně hodnotím. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá studií skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem. Tato práce má být řešena formou kritické rešerše a má popisovat druhy skladovacích postupů a typy skladovacích zařízení. V hlavní části práce student popisuje druhy skladovacích metod. Dále pro tyto metody v jednotlivých kapitolách sestavuje druhy používaných skladovacích zařízení. Jednotlivé zařízení popisuje konstrukčně a uvádí i některé případy použití. V závěru uvádí v tabulkách (v příloze) vhodné typy skladovacích zařízení pro skladování paletové a volných kusů Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je správný, rozsah práce je stránkově nad požadavky bakalářské práce (58 stran textu). Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje velké množství schémat a obrázků. Výhrady mám pouze n několika obrázkům horší kvality (obr. 8, 11, 13, 14). Stylistická úprava je v pořádku, bohužel chyby v textu tuto práci negativně poznamenaly. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený této rešeršní práci. Bakalářská práce pana Petra Halma je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68689