KŘEMEN, J. Transtibiální protéza pro rekreační plavání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Práce je na solidní úrovni a přináší nové poznatky aplikovatelné v oblasti protetických pomůcek. Student pracoval samostatně a aktivně řešil vznikající problémy. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita B
Práce s literaturou včetně citací A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Práce řeší rozsáhlý a náročný projekt až do realizace funkčního vzorku. Chybí však základní předběžná analýza smysluplnosti řešení ve srovnání s běžnými skútry. Zejména problematika řízení pohybu s tlačným motorem při fotografování, možnost pohybu s vybitými bateriemi plaveckým stylem "kraul" (str.24) atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70830