MIKULÁŠEK, T. Zařízení na měření výkonu spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce Zařízení na měření výkonu spalovacích motorů. Práce má 36 stran textu. Grafická úprava práce splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně a práci se snažil konzultovat. Jelikož se jednalo o rešeršní práci hlavním zdrojem, měly být internetové zdroje a případně oborné články v časopisech. Potenciál dostupných informací plně nevyužil. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil v minimálním rozsahu všechny body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klimeš, Lubomír

Tématem předkládané bakalářské práce Tomáše Mikuláška je problematika dynamometrů a jejich použití pro měření výkonu spalovacích motorů. Vlastní práce má ryze rešeršní charakter, obsahuje 28 stran a je členěna do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. V prvních dvou kapitolách se autor práce věnuje úvodu do problematiky a přehledu typů dynamometrů. Třetí kapitola uvádí výhody a nevýhody vybraných typů dynamometrů a jejich momentové charakteristiky. Obsahem čtvrté kapitoly je přehled norem standardizujících měření výkonu spalovacích motorů. V páté kapitole pak autor práce popisuje vlivy atmosférických podmínek na měření výkonu spalovacích motorů. Šestou kapitolou je závěr. Jednotlivé kapitoly na sebe poměrně logicky navazují. V práci se ale vyskytuje značné množství překlepů, typografických chyb a neobratných nebo dokonce z gramatického nebo fyzikálního pohledu chybných formulací. Autor práce má dokonce překlep v názvu práce na úvodní straně. V abstraktu a závěru práce autor uvádí, že cílem práce byl "přehled a vývoj zařízení na měření výkonu", přičemž práce je ryze rešeršní a autor žádný vývoj zařízení neprováděl. V poděkování pak autor děkuje vedoucímu práce za rady při vypracování diplomové práce, přestože se jedná o práci balakářskou. Ve vztahu (2) a v textu pod ním autor práce zaměňuje řecké písmeno "omega" a písmeno "w". Práce je vytištěna jednostranně, přestože k tomu není zvláštní důvod. Obrázky v práci uvedené autor převzal z jiných zdrojů. Některé obrázky mají špatnou kvalitu a bylo by je vhodnější překreslit, navíc některé obrázky mají popisky uvedené v angličtině, přestože je práce v češtině. Zmíněné nedostatky mají bohužel značný negativní dopad na čtivost a srozumitelnost práce, čímž výrazně snižují její kvalitu. Do závěru práce autor z neznámých důvodů umístil oddíl "Zkušební stanoviště na měření výkonů spalovacích motorů", který se do závěru vůbec nehodí a bylo by mnohem vhodnější jej umístit do vlastního textu práce. Citace v seznamu použité literatury nejsou přesně dle normy ISO 690, jsou vzájemně nekonzistentní a neseřazené. Na straně 34 se autor odkazuje na referenci 18, přestože má seznam použitých zdrojů pouze 17 položek. Rovněž je škoda, že autor pojal práci jako ryze rešeršní a nepokusil se do práce přidat svůj vlastní přínos, např. početní ukázku zpracování výsledků zkoušky na dynamometru. Práce obsahuje předepsané náležitosti na ni kladené, cíle bakalářské práce byly splněny. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dostatečně/E.

Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 72214