VACULKA, M. Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Kamil

Bakalářská práce, vypracovaná panem Miroslavem Vaculkou, se zabývá deformačně napěťovou (DN) analýzou rámu lisu na víno. Autor při psaní využil informace z doporučené literatury, především o systémovém přístupu a tak je práce členěna přehledně a logicky. V první části autor definuje problém, k jehož vyřešení pak sestavuje rozsáhlou rešeršní část o vinných lisech se zaměřením na vlastní lis (zejména rozbor geometrie, zatížení, materiálu, vazeb) a o teorii prutů, kterou bude využívat v analytickém přístupu k DN analýze rámu. Poměrně nešťastně je zde zacházeno s pojmem „Saint Venantův princip“ a pasáž o tomto principu by mohla být doplněna praktickou ukázkou. Na základě rešeršní literatury autor definuje výpočtový model rámu se všemi podstatnými veličinami a přistupuje k řešení na třech úrovních – pomocí analytického přístupu, pomocí numerického přístupu s využitím prutových prvků a objemových prvků. V analytickém přístupu autor využívá symetrii a řeší pouze polovinu rámové konstrukce. Zatížení je realizováno na dvou úrovních – pomocí osamělé síly a pomocí spojitého liniového zatížení, které je na vyšší úrovni. Napěťová analýza je provedena solidně, ale postrádám finální zhodnocení bezpečnosti. Deformační analýza již tak solidní není – autor sice aplikuje diferenciální rovnici pro řešení průhybu, kterou vyzkoušel na zjednodušeném příkladu v rešeršní části, nicméně podle finálního výsledku až na str. 57. se hodnoty posuvů značně liší od numerického přístupu. Proto bych doporučil aplikovat například Maxwell-Mohrovu variantu Castiglianovy věty a ověřit si hodnoty posuvů ještě tímto způsobem. V první části numerického přístupu autor využívá prutový prvek s označením BEAM188 a řeší celou geometrii rámu. Autor uvedl hodnoty napětí, ale zhodnocení bezpečnosti opět chybí. Ve druhé části je použit objemový prvek SOLID186, je řešena polovina geometrie a v kritických místech je síť zjemněna aby se dosáhlo přesnějších výsledků. Podle výsledků je patrné, že největší redukované napětí se vyskytuje ve spodní polovině rámu, kde dosahuje podstatně větších hodnot, než jaké byly získány pomocí analytického přístupu a numerického přístupu s prutovými prvky. Celkově mohu říci, že autor odvedl velké množství práce, ale přesto práce působí dojmem, že ne všechny pojmy a postupy jsou jasné. Během konzultací jsem měl někdy pocit, že se autor ztrácí v termínech a neví přesně, co po něm ve finále chci vypracovat. Doporučuji se ještě u obhajoby lépe zaměřit na zhodnocení výsledků. Kromě výše zmíněného nemám co práci vytknout. Autor splnil zadání, práci hodnotím známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fedorova, Svitlana

Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou rámu lisu na víno. Byla provedena detailní rešerše konkrétního lisu. V rámci analytického přístupu autor použivá znalosti z kurzu Pružnosti a pevnosti - Saint Venantův princip, prutové předpoklady, atd. V rámci numerického přístupu autor použivá metodu konečných prvků pomocí programu ANSYS Workbench. Byly využity různé typy konečnoprvkových elementů a výstupy z těchto analýz byly porovnány mezi sebou a s analytickým řešením. Vlastním přínosem autora je analytická a numerická deformačně napěťová analýza a zpracování výsledků.Práce splnila cíle a má dobrou grafickou úroveň a proto navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72252