JÍŠA, M. Koncepční návrh dávkovače písku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smejkal, David

Práce je strukturovaná dle zadání. Současný stav poznání je dostatečně obsáhlý, na celkový počet stran je rešerše možná až příliš obsáhlá. V práci jsou rozebrány jednotlivé pískovací jednotky výrobců, na jejich základě je vytvořeno několik variant řešení směšování písku. Po konstrukční stránce je práce na velice dobré úrovni. Student prokázal dobrou znalost procesů vývoje a navrhování nového produktu. Výsledná pískovací jednotka byla schválena a vyroben prototypový model.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omasta, Milan

Práce se věnuje konstrukčnímu návrhu dávkovače systému pro pískování kontaktu kola a kolejnice dle zadání firmy Tribotec. Rešeršní část je zaměřena na přehled komerčně dostupných systémů pískování, který z části vychází z dříve publikovaného přehledu. Přehled principu činnosti a funkčních schémat komerčních produktů, který je důležitý pro vlastní konstrukční návrh ovšem zcela chybí. V některých částech rešeršní části jsou použita nepřesná a zavádějící vyjádření. Vlastní konstrukční řešení včetně diskuze je popsáno na sedmi stranách a zahrnuje návrh tří variant dávkovače písku. Výkresová dokumentace zahrnuje návrhovou sestavu a výkres sestavení pro každou variantu a výrobní výkresy v počtu 5 pro vybranou variantu. Úroveň výkresové dokumentace je dobrá, s drobnými především formálními nedostatky. V části, ve které jsou uvedeny cíle projektu je definováno velké množství požadavků, jejichž splnění však není dostatečně zdůvodněno a některé parametry není možné bez experimentu ověřit. Vazba rešeršní části a konstrukční části je slabá, což lze vzhledem k charakteru práce považovat za největší nedostatek. Ačkoli autor uvádí, že při konstrukci byl brán zřetel na možnou kolizi návrhu s jinými právně chráněnými návrhy, funkční schémata konkurenčních produktů v práci uvedena nejsou. Gramatickou a stylistickou úroveň práce lze hodnotit jako průměrnou. V rešeršní části textu se ojediněle objevují doslovně citované části textu, které nejsou adekvátně označeny. Práce má velký přínos pro praxi v podobě návrhu nového dávkovače. Oponent předkládanou bakalářskou práci doporučuje k obhajobě a navrhuje celkové hodnocení známkou dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72578