ŠEMBERA, V. Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nohál, Libor

Bakalářská práce se zabývá porovnáním trvanlivosti valivých kontaktů mazaných standardním plastickým průmyslovým mazivem a mazivem s EP přísadou. Student přistupoval k práci iniciativně a svědomitě. V první části práce shrnul problematiku poškozování valivých kontaktů, možnosti zkoušení trvanlivosti vzorků materiálů a charakteristiky maziv využívaných v technické praxi. V druhé části práce jsou výsledky a zhodnocení zkoušek trvanlivosti cílených na vliv použitého maziva. Student splnil zadání a získané výsledky lze využít pro hodnocení přínosu maziva s EP přísadou na trvanlivost kontaktu. Vytkl bych pouze umístění obr. 8 v kapitole 2, který by měl být jakožto originální výsledek umístěn v kapitole 5. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ficza, Ildikó

Predložená bakalárska práca sa zaoberá experimentálnym porovnaním trvanlivosti valivých kontaktov pre rôzne maziva a porovnáva ich vplyv na trvanlivosť. Rešeršná časť práce podáva ucelený prehľad o problematike. Ďalšia časť popisujúca metódy a výsledky je takisto spracovaná kvalitne. Práca má pár nedostatkov formálneho charakteru (napr. forma citácií v textu). Ďalej, študent uvádza obr. 8 prezentujúci originálne výsledky z experimentov už v kapitole 2, čo pripadá nelogické. Bakalárska práca je na dobrej úrovni, splňuje ciele zadania, preto ju doporučujem k obhajobe s celkovým hodnotením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72769