POSPÍŠIL, L. Testování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Student řešil úkol v souladu se zadáním a v kontaktu se zadávajícím lékařským pracovištěm. Při zpracování své bakalářské práce se eřídil pokyny vedoucího práce. Výsledkem jeho práce je zejména pozitivní zjištění, že při standardním používaním mimotělního krevního oběhu nemůže nastat závada, která vedla k prošetření pomocí této bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Friedel, Daniel

Předložená bakalářská práce se zabývá testováním pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu. Práce obsahuje všechny formální náležitosti a je přehledně členěná. V první polovině práce obsahuje rozsáhlou rešeršní část, kde student čtenáře postupně seznamuje s celou řešenou problematikou. Druhá část je pak věnována popisu jednotlivých testů a postupů měření. Práce obsahuje pro srovnání výsledky měření provedených firmou Sorin group. Protokoly z některých měření této firmy však neobsahují podmínky, za jakých měření proběhly a dá se je tak pouze předpokládat, což snižuje možnost přesného srovnání. Veškeré dosažené výsledky student však vhodně interpretuje. Jako další velký klad vnímám navázanou spolupráci s nemocnicí, která tak získala množství dat z měření provedených v rámci této práce. Bakalářská práce studenta Luďka Pospíšila splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72680