GELNAROVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená bakalářská práce splňuje nároky na tento druh prací kladné, autorka si s danou problematikou velmi dobře poradila, její důslednost a přehled vedly k napsání bakalářské práce, která svou úrovní jde výrazně nad běžný standard.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Deklarované cíle bakalářské práce považuji za splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila k analýze spokojenosti zákazníků adekvátní metody - dotazníkové šetření zacílila na relevantní skupinu zákazníků, snažila se o hlubší pohled na jejich spokojenost (rozdělení na různé segmenty podle převažujícího sortimentu, podle prodejních kanálů; prohloubení analýz nad rámec běžně používaného vyhodnocování pomocí průměrných hodnot)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Získaná data autorka dokázala jednoznačně interpretovat a vyvodit z nich relevantní závěry
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy jsou velmi dobrým základem pro jejich praktickou realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Adekvátní metody, adekvátní terminologie, k formální úpravě nemám připomínky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gil, Marek

Autorka práce se zabývá opravdu zajímavou a pro společnost velmi potřebnou oblastí. Analýza spokojenosti zákazníků je jedním z klíčových ukazatelů každé společnosti. Cílem práce autorky bylo provedení analýzy způsobů dosavadního zjišťování spokojenosti zákazníků, zjištění současného stavu a úrovně spokojenosti zákazníků s výrobky společnosti Kovona Systém a přispění návrhem opatření pro zvýšení jejich úrovně. Vytčené cíle byly splněny. Pro splnění vytčených cílů zvolila vhodný postup a využila dotazníkové šetření kombinované s vhodnými metodami zpracování získaných odpovědí respondentů. Získané informace a výsledky dokáže interpretovat a vyvozovat z nich závěry. Doporučil bych trochu hlubší analýzu získaných informací v souvislostech a nastínění možných alternativních řešení před vyvozením jednoho rychlého řešení. Výsledky práce považuji za použitelné. Jedná se zejména o výsledky analýzy spokojenosti zákazníků. U vlastních návrhů opatření pro zlepšení bych pak doporučil již výše zmíněné. Domnívám se, že práce je z formálního hlediska napsaná velmi dobře. Doporučil bych uvedení SWOT analýzy až ke konci práce, jelikož slouží jako přehledný sumarizační přehled zjištěných faktů a doporučení k jednotlivým výsledkům analýzy uvádět až po ní. Práce autorky odkazuje na použité informační zdroje. Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 69660