MARTYKÁN, L. Ovládání modelu auta pomocí tabletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Bc. Lukáš Martykán vypracoval diplomovou práci na téma „Ovládání auta pomoci tabletu“. Cílem práce byl návrh a realizace ovládání modelu auta pomoci tabletu se systémem Android a s využitím platformy Raspberry Pi na pozici řídící jednotky. Práce je členěna do dvou základních částí, v první části se student věnuje teoretickému popisu jednotlivých částí navrženého systému a zdůvodňuje volbu jednotlivých komponentů, ve druhé části práce je pak popsáno navržené řešení. Práce je náležitě doplněna názornými ilustračními obrázky. Při řešení student prokázal své odborné znalosti a dobrou orientaci v dané problematice. Jednotlivé části systému byly realizovány na DPS a vyzkoušeny. Nedílnou součástí návrhu je také softwarové vybavení, které umožňuje ovládání modelu auta z tabletu přes mobilní aplikaci pro systém Android. Vytvořená aplikace byla úspěšně vyzkoušena na různých zařízeních a vždy s dobrým výsledkem. K softwarovému řešení mám pouze drobné výhrady z hlediska uživatelského ovládání, kde se při řešení narazilo na hardwarové omezení zvoleného tabletu. K řešení dané problematiky student přistupoval zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace a sám navrhoval možná řešení. Student při práci využíval dostupnou literaturu. Navržené řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pavlík, Michal

Student Lukáš Markytán vypracoval diplomovou práci na téma "Ovládání modelu auta pomocí tabletu." Cílem práce bylo vytvořit softwarové vybavení mikropočítače Raspbery Pi ke kontrole rozšiřujících modulů wifi a PWM kontroleru. Text práce je rozdělen na dvě části teoretickou a praktickou. Bohužel pasáže teoretické části prolínají i do části praktické (např. v kapitole 2.6 a 2.7). V teoretické části student popisuje použité prostředky dle zadání. Popis vlastní práce studenta je tak na 14 stranách. Po formální stránce je text práce na průměrné úrovni. Obsahuje značné množství formátovacích chyb, např. rozdílené velikosti písma v obsahu, dva typy závorek v tab. 4, špatně číslovaný seznam literatury, dva obrázky na šířku strany (4 a 5). Dále pak student nedostatečně pracuje s literaturou. Odkazy [6]-[8], [10] a [20]-[23] nejsou v textu vůbec použity. Použití desetinných teček místo čárek, nestejné odsazení číslovaných seznamů, atd. Po věcné stránce student splnil zadání. Detailně popisuje konfiguraci wifi sítě a rozšiřujících modulů, což taky považuji za její hlavní přínos. Na základě výše uvedených skutečností doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 74251