SŮRA, L. Automatické ovládání osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejátková, Edita

Diplomová práce byla koncipována tak, aby prověřila jak teoretické, tak i praktické dovednosti řešitele, které nabyl během svých předchozích studií a také samostudiem při práci na zadaném tématu. Student se během řešení diplomové práce projevoval aktivně, své řešení průběžně konzultoval. Na konzultace byl vždy připraven a s tématem se účastnil i studentské konference EEICT 2014. Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován s vedoucí práce. Svými výsledky práce přispívá k řešení problematiky bezdotykového ovládání osvětlovacího systému. Student neměl s vyhledáním a použitím doporučené a potřebné literatury problémy. Diplomant dokázal pracovat s dodanou literaturou a prokázal jisté schopnosti se v dané problematice orientovat.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Boušek, Jaroslav

Zadání práce bylo po odborné stránce středně náročné - vlastní provedení však představuje poměrně značný rozsah konstruktérské i realizační práce a na její dokončení bylo nepochybně třeba vynaložit značné úsilí a trpělivost. Předložená diplomová práce je členěna logicky a jednotlivé kapitoly na sebe přirozeně navazují. Text práce je psán stručně a srozumitelně, bez překlepů a věcných chyb. Oproti standardní struktuře diplomové práce v podstatě chybí teoretický úvod a potřebné informace jsou uváděny během návrhu zařízení. V kapitole 1 nazvané “Teoretický popis” jsou již představeny základní prvky navrženého zařízení a ve velmi krátké kapitole “2 Popis zařízení” je popsána filosofie řízení osvětlení v modelovém objektu a je uvedeno blokové schéma celého zařízení. V následující kapitole “3 Schematické řešení” je popsáno zapojení jednotlivých bloků a jsou vysvětleny funkce příslušných obvodů. Pro návrh těchto obvodů bylo použito standardních součástek a osvědčených zapojení. Dle mého názoru je obvodové řešení zařízení optimální. Návrh programového vybavení je v kapitole “4 Návrh designu CPLD obvodu”. Jsou zde popsány a krátce vysvětleny jednotlivé bloky programu. Podrobný výpis programu je v příloze. Kapitola “5 Simulace” má dvě části. Nejprve jsou simulovány analogové obvody zajišťující detekci přerušení světelného svazku u laserových závor a časování příslušných sinálů. Zde mám výhrady k použitému zobrazení, které bylo přímo převzato z program ORCAD. Vzhledem k černému pozadí jsou obrázky špatně čitelné. Na Obr.19 nejsou řídící signály U3:10 a U5:0 téměř vidět. Druhá část simulace zabývající se chováním CPLD obvodu je již přehlednější. Konstrukční část práce doplňuje kapitola “6 Desky plošných spojů”, ve které je krátký komentář ke každé navržené DPS. Podrobná dokumentace použitých plošných spojů je v příloze. Správná funkce zařízení byla vyzkoušena na zmenšeném modelu objektu. Výsledky jsou popsány v kapitole “7 Naměřené hodnoty”. V příloze, která má celkem 62 stran je prakticky kompletní technická dokumentace celého zařízení, včetně podrobného výpisu programového vybavení. Ve své diplomové práci pan Lukáš Sůra prokázal, že je schopen samostatné tvůrčí práce technického charakteru, dokázal se orientovat v dostupné literatuře a najít, dle mého názoru, řešení plně vyhovující zadání práce. Navržené zařízení bylo realizováno a odzkoušeno na zmenšeném modelu objektu. Zadání práce tedy bylo v plném rozsahu splněno. Práci pana Lukáše Sůry doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 74271