ZEMANOVÁ, L. Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zatočilová, Aneta

Studentka zpracovala zadané téma dle představ vedoucí práce kvalitně a bez viditelných nedostatků, splinila všechny stanovené cíle práce. Dokázala samostatně a v krátkém čase zvládnout práci v několika specializovaných softwarech (včetně samostatného řešení vzniklích komplikací při převoudu skenovaného modelu do softwaru Ansys). K práci nemám připomínky proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nečas, David

Předložená bakalářská práce se zabývá teplotní analýzou plastového dílu s využitím metody konečných prvků (MKP). Celkově je práce na velmi vysoké úrovni. Studentka v rámci tvorby práce prokázala schopnost orientace v oblastech optické digitalizace, práce s digitálními daty, 3D modelování a MKP. K práci mám jen drobné výhrady: - V čestném prohlášení je nepřesně uveden název práce. - Úvod působí lehce neuspořádaně, autorka se snaží sdělit co možná nejvíce informací, přičemž se čtenář snadno ztratí. - V práci chybí odkaz na referenci [44] (v seznamu tabulek je tato reference u tabulky 3-2, v textu je však u této tabulky odkaz na literaturu [45]). - Některé obrázky (3-16, 3-17) čtenáři bez znalosti daného sw nic neřeknou. - Literaturu [9] by bylo vhodné nahradit odborným zdrojem – citování přednášky není nejlepší volba. - V textu chybí odkazy na některé obrázky (zejména v první části práce). - Značení obrázků není úplně v pořádku, některá číselná označení jsou použita u dvou různých obrázků (1-3, 1-4, 3-1, 3-2) což se následně promítá v celém číslování. Uvedené skutečnosti zbytečně trochu kazí dojem z jinak výborně zpracované bakalářské práce. Je však třeba zdůraznit, že se nejedná o nijak závažné nedostatky. Práce tak zcela bez diskuse splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74363