PŘÍLESKÝ, L. Simulační modelování bezpilotního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Příleský se ve své práci zabývá tvorbou a identifikací virtuálního modelu bezpilotního letounu. Tento model je součástí projektu UAV SkyDog, realizovaného skupinou 4 studentů, tvoří však samostatnou práci. Motivací tvorby modelu letounu je jeho využití při návrhu řídících algoritmů stabilizace a autopilota. Jde o poměrně ambiciózní zadání, především vzhledem k dostupným, či spíše nedostupným letovým datům reálného letounu. V práci jsou stručně shrnuty základní aerodynamické rovnice, jádro práce je v kapitole 3 - Tvorba virtuálního modelu. Jako výpočetního nástroje je využito systému Matlab / Simulink. V části zabývající se porovnáním modelu s letovým měřením se projevují problémy dané nedostatečným vybavením a malými rozměry letounu. Určitou shodu nicméně lze pozorovat i s těmito omezeními. Využití modelu k naladění regulátorů stabilizačního systému je tedy možné jen částečně. Přesto považuji práci za přínosnou a využitelnou v budoucích etapách UAV modelování. Obdobně jako u autorových kolegů kladně hodnotím skutečnost, že autor dokázal spolupracovat v týmu, což je předpoklad nezbytný u větších projektů, a dovednost, která je pro budoucí povolání nezbytná a často poněkud opomíjená. Cíle práce se podařilo naplnit, byť některé závěry nejsou takové, v jaké celý tým doufal. Pan Příleský pracoval samostatně a s velkým nasazením a ve vhodné míře využíval konzultací. Jeho práci hodnotím jako výbornou a po zodpovězení otázek oponenta doporučuji mu udělit titul inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená diplomová práce si klade za cíl vytvoření simulačního modelu, jenž má reprezentovat chování skutečného letadla. Práce je součástí projektu Skydog podporovanéhou společností Honeywell. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s nepatrným množstvím překlepů. První část práce podrobně rozebírá problematiku z fyzikálního hlediska, doplněného o potřebné vzorce, které bylo třeba prostudovat. Kapitola 3 se pak zabývá získáváním dat pro virtuální model a jejich aplikace do modelu v Simulinku a MotoCalcu. Tato kapitola pak porovnává oba postupy, kde Simulinkový model vychází lépe. Předposlední kapitola se pak zabývá identifikací parametrů pomocí letových dat. Práce obsahuje celou řadu poměrně náročných experimentů potřebných k simulaci. Práce je zpracována přehledně a logicky. Veškeré cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71851