PŘECECHTÍLEK, P. Přesuvna elektromechanická [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Rozvaha volby elektromechanické přesuvny oproti elektrohydraulické přesuvně je značně stručná. Dále ovšem s výjimkou neúplných popisů zatěžujících stavů je práce rozsáhlá a kvalitní, velmi kvalitní konstrukční dokumentace s minimální chybou v kótování. Tato práce prokazuje nadstandartní rozsah přístupu autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malach, František

Jedná se o typické řešení mechanické přesuvny se snahou zřejmě z důvodu rozměrů nevyužít hydrauliky. Nevýhodou jsou drahé mechanické díly stroje, výhodou energetická úspora a nepoužití hydraulických olejů. Technické výpočty jsou rozsáhlé, důsledné. kvalitní konstrukční dokumentace má jedno pochybení – systém „plovoucích“ kót koncových spínačů. Jednotlivé zatěžující stavy nejsou dostatečně popsány. Celkově má práce kvalitní úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71695