STROMMER, B. Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant v práci předkládá deformačně napjatostní analýzu rámu kočky mostového magnetového jeřábu. V úvodní části je popsáno konstrukční uspořádání kočky. Hlavní částí práce představuje detailní popis výpočtových modelů a řešených zatěžovacích stavů. Vyhodnocení prutového a skořepinového modelu je provedeno velmi přehlednou formou. Práce je členěna přehledně a je logicky uspořádána. Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a nemám k ní vážných výhrad. Celkově má práce vynikající úroveň a je plně v souladu se zadáním. Diplomant ve své závěrečné práci prokázal velmi dobré znalosti studovaného oboru, samostatnost při zpracování úkolu a celkově dobré předpoklady budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Pavel

Cílem diplomové práce bylo provedení deformačně napjatostní analýzy rámu kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15t. K posouzení a porovnání výsledků byly použity prutový a skořepinový model rámu kočky. Oba tyto modely byly vytvořeny ve výpočtovém programu NX I-Deas. Diplomová práce je z hlediska formálního zpracována na velmi dobré úrovni. Stanovené cíle práce byly v plném rozsahu splněny. Diplomant provedl nad rámec zadání pevnostní posouzení ocelové konstrukce traverzy a detailní posouzení některých částí na rámu kočky (manipulační oka, stolička elektromotoru pojezdu, uložení pevných závěsů lan). Ve druhé kapitole je přehledný popis mkp modelů (materiálový model, popis a použití konečných prvků, aplikace zatížení a okrajových podmínek). Třetí kapitola obsahuje určení a použití dynamických a dílčích součinitelů bezpečnosti při tvorbě kombinací zatížení dle normy ČSN EN 13001-2. Diplomant provedl i bezpečný výpočet pro situaci, kdy kočka leží na třech kolech. Ve skutečnosti bude kočka ve styku s kolejnicemi mostu v místě každého kola. Zatížení kol se může lišit v závislosti na geometrii kol kočky a kolejnice. Čtvrtá kapitola již obsahuje výsledky a zhodnocení pevnostních výpočtů. Je patrné, že výsledky prutového a skořepinového modelu se výrazně neliší. Diplomant správně zhodnotil, že v praxi lze využívat prutový model k návrhu ocelové konstrukce rámu kočky, což je z hlediska časové náročnosti na tvorbu výrazně výhodnější než tvorba skořepinového modelu. Z výsledků je dále zřejmé, že rám kočky i traverza bezpečně vyhoví z hlediska únavy i prosté pevnosti. Celkově diplomová práce působí uceleně. Diplomant dokázal porozumět a korektně v praxi využít návrhové normy pro posouzení rámu kočky. Dále je zřejmé, že student dobře ovládá konečnoprvkový software a je schopen v budoucnu samostatné práce. Formální připomínky: 1. Kapitola 3.3.2 ZATÍŽENÍ ZPŮSOBENÁ PŘÍČENÍM - str. 45, v dipl. práci je uvedeno „Pokud by kočka byla vybavena vodítkem, lze podle normy spočítat sílu, která na vodítko při příčení působí.“ V tomto případě jsou vodícím prostředkem nákolky kol. Takže by měla být vyčíslena síla na vodící prostředek dle normy Fy=v•f•m•g. Nicméně moment od sil vznikajících při příčení je určen správně i aplikace zatížení na model je v pořádku. 2. Součástí každé kombinace zatížení by mělo být dle normy zatížení způsobené přetvořením / přemístěním (např. výškové odchylky kolejí). V tomto případě by však toto přitížení nerozhodovalo o dimenzování rámu kočky. Závěr: Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a je možno ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71303