OSTRÝ, J. Naklápěcí a zdvihový mechanismus skladovacího zásobníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení zdvihového a naklápěcího mechanismu Tilt - Lift pro ergonomický odběr zboží ze skladovací věže SLL – LogiMat. Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant v ní předkládá původní řešení zadaného konstrukčního problému. Úvodní část je věnována kritické rešerši výtahových skladovacích systémů rozhodujících světových výrobců. Na ni navazuje zdůvodněný vlastní návrh konstrukce mechanismů zdvihového a naklápěcího. Je proveden jejich podrobný výpočet včetně návrhu pohonů i pevnostní kontroly hlavních částí. Součástí práce je i částečná výkresová dokumentace – sestavný výkres mechanismu, montážní sestava pojezdové konstrukce a svařovací výkresy vybraných částí. Z hlediska obtížnosti práce se jedná o standardní řešení zadaného problému. Práce je zpracována pečlivě, ale autor se v ní dopustil některých nepřesností i formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - drobné přepisy, - řada nepřesných technických formulací, - nevhodný text úvodu, - navržené zrychlení na str. 25 se jeví jako zbytečně vysoké, - v práci není uvedena skutečná doba rozjezdu (tedy výpočet maximálního zrychlení) s ohledem na skutečně zvolený elektromotor – resp. jeho záběrový moment, - nevhodné rozdělení zatěžovací síly na jednotlivé pákové mechanismy (str. 36) s ohledme na možné nerovnoměrné zatížení kazety, - v rovnicích 29 a 34 je chyba – je proveden chybný rozklad síly. To pak vedlo k poddimenzování některých součástí (zejména čepů), - v kap. 6.5 je chybně navržen elektromotor – jeho výkon je dimenzován pouze na překonání setrvačných účinků při rozběhu mechanismu, diplomant opomenul účinky od zatížení vnějšími silami, - výkresová dokumentace není opatřena rohovými razítky školy, ale firmy, která se výrobou navrhovaného zařízení zabývá, Razítka jsou v německém jazyce, - na výkresové dokumentaci jsou drobné nedostatky – zejména řada chybějících os, - některé nevhodně zakreslené řezy (např. B-B na výkrese pojezdové konstrukce, Předložená diplomová práce i přes nepříliš komplikované zadání obsahuje řadu chyb zejména věcného ale také i formálního charakteru. Práce je i přesto v souladu se zadáním, ale v důsledku značného množství chyb je její úroveň pouze podprůměrná. I přesto však diplomant ve své práci prokázal základní nezbytné znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Dostál, Petr

Diplomová práce je vypracována dle předloženého zadání a diplomant v ní splnil veškerá kritéria zadání. Konstrukční návrh zařízení je přizpůsoben výrobním možnostem a technologickému parku firmy SSI-Schäfer, což vede ke snížení výrobních nákladů tohoto produktu a ukazuje úzkou spolupráci studenta s výrobním procesem. Práce zahrnuje rešerši vertikálních skladovacích systémů s následným porovnáním vlastností a doplňků těchto systémů různých výrobců. Konstrukční řešení zařízení je vypracováno s ohledem na rozměrovou variabilitu skladovací věže Logimat a tomu jsou přizpůsobeny i jednotlivé komponenty tohoto zařízení. Veškeré navrhované komponenty byly ověřeny pevnostním výpočtem. Výpočty jsou podloženy schématy, tabulkami a grafy, které přehledně doplňují danou problematiku. Diplomant vypracoval výkresovou dokumentaci v souladu s rozsahem pro diplomové práce. Výkresová dokumentace je vypracována dle zvyklostí a pravidel zavedených firmou SSI-Schäfer, a to v návaznosti na technologickém vybavení firmy. Celá práce je pro pochopení doprovázena ilustračními obrázky, které jsou vždy přehledně zařazeny k dané problematice. Navržené řešení lze bez závažnějších nedostatků aplikovat v praxi. Práce je zpracována velmi pečlivě, avšak obsahuje několik drobných formálních chyb. S výjimkou několika drobných chyb, které ovšem nijak nesnižují celkovou úroveň práce, jsou mé výhrady pouze formálního charakteru. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě bez výraznějších připomínek. Formální připomínky: -Abstrakt, ř. 1, diplomové práci (práce) -Abstrakt, ř. 2, pohonu (pohonů) -Abstrakt, Klíčová slova, ř. 1,2, mechanismu (mechanismus) -str. 10, ř. 28, Pro sestavené (sestavení) -str. 29, rovnice (6), chybná kopie z rovnice (3), dosazení a výsledek správně -str. 32, Tabulka 3 - odsazení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71262