GALUŠKA, R. Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Mazúrek,, Vladislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 13882