HUDEČEK, J. Návrh rovnačky XRK 9-50 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Diplomant se ve své práci věnuje návrhu rovnačky tyčí XRK 9-50. Zadání řešil v logicky na sebe navazujících krocích a zadané téma splnil ve všech bodech. Rovnací zařízení jsou specifickou skupinou tvářecích strojů s rotačním pohybem nástroje a literatura o nich je velmi málo dostupná. Proto je každá rešerše nebo řešení takových zařízení přínosné. Z práce vyplývá, že diplomant provedl důkladnou řešerši, aby se podrobně seznámil se zadanou problematikou. Rovněž prokázal, že se orientuje v oblasti technologie rovnání tyčí. U rovnačky XRK se dle zadání věnoval kompletnímu návrhu s detailním rozpracováním horního příčníku s mechanismy přestavení a natáčení přítlačných a průhybových válců. Dále pak návrhu spodního příčníku s mechanismem natáčení spodních válců. Přínosem práce je úprava uložení spodního válce, které předtím řešil jako bakalářskou práci. V neposlední řadě je velmi zajímavá náhrada tělesa spodního příčníku z odlitku na svařenci. Řešení svařencem sníží hmotnost tohoto tělesa a dále se z hlediska technologických časů zkrátí výroba a tím i cena. S úpravou tělesa provedl i změnu mechanismu natáčení spodního válce. Tato změna má u rovnaček XRK nezanedbatelný význam. Součástí diplomové práce je poměrně rozsáhlá výkresová příloha, kde jsou nad rámec zadání vypracovány výkresy dílu do svařence spodního příčníku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jonáš, Jiří

Diplomová práce je provedena na vysoké úrovni s maximální snahou hledat nová řešení jednotlivých uzlů rovnačky. Svým rozsahem zpracování zcela splňuje požadavky zadání. Výsledkem této práce je dobrý návrh nové devítivácové rovnačky XRK 9-50. Žádná rovnačka této velikosti a s tímto uspořádáním válců se dosud v České Republice nevyráběla. Velkou část návrhů rovnačky z diplomové práce je možné použít v praxi. Autor diplomové práce k zadání diplomové práce přistupoval velmi zodpovědně a správně s maximální snahou se s problémem seznámit co možná nejlépe. Diplomová práce je napsána velmi dobře, přehledně a je poměrně rozsáhlá. Po jejím prostudování a kontrole lze konstatovat následující: Řešení zadané problematiky je velmi detailní s více variantami. Vzhledem k velkému rozsahu práce se řešitel nevyhnul drobným pravopisným chybám, nepřesnostem v popisech a popisu postupu řešení dílčích částí. Jsou zde drobné překlepy a menší chyby v numerických výpočtech. Kapitoly 1-3, v popisech jsou některá tvrzení příliš konkrétní, vhodnější vy byly popisy obecnější. Například popis rovnaček plechů je velmi zjednodušený a nepřesný. Kapitola „5. Základní rozměry a kinematické schéma rovnačky XRK 9-50“ Na obrázku 15 chybí zakótování roztečí pracovních válců rovnačky, s těmito hodnotami se velmi pracuje, zhoršuje se přehlednost práce. Kapitola „6 Návrh rozmístění rovnacích válců XRK 9-50“ zde ve vzorci (6) je chyba (má být F5 = …), dále jsou chyby v souhrnu pod vzorcem (7). Ve stejné kapitole jsou výpočty natáčecích mechanizmů pracovních válců. Výpočty jsou v pořádku, postrádám kvalitnější popis jak byly učeny hodnoty na obrázcích 25, 27, 29. Drobná chyba je také na obrázku 37 průměr 380 mm neodpovídá obrázku 36. V kapitole „14. Přílohy“ je návrh a výpočet sloupů a šroubů. Navrhuji zvýšit předpětí šroubů, doporučuji dvojnásobek celkové rovnací síly. Grafické provedení je velice rozsáhlé a kvalitní, výkresy jsou jasné a zakótování detailních výkresů správné. Výkresová dokumentace je kromě drobných nedostatků v pořádku. Pouze u výkresu číslo 2-95002 Dolní příčník název neodpovídá názvu v seznamu položek K -95000 (zde je Spodní příčník).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 68715