GÁLOVÁ, I. Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomečková, Eva

Téma diplomové práce se jeví jako aktuální, zajímavé a pro praxi využitelné. Cíle diplomové práce byly splněny. Formální úroveň diplomové práce je dobrá. První část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou zpracována věcně správně. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují a poskytují dobrý základ pro zpracování praktické části. Diplomantka prokázala dobrou teoretickou znalost zvoleného tématu. Připomínku mám k práci s použitou literaturou. Pro lepší přehlednost bych doporučila používat poznámky pod čarou. Praktická část práce se skládá z provedeného výzkumu mezi zaměstnanci a navržených řešení. Provedený výzkum mezi zaměstnanci má velmi dobrou vypovídací schopnost o současné situaci v podniku, proto tuto část diplomové práce hodnotím velmi kladně. Navržená doporučení pro společnost vychází ze zpracovaného výzkumu a vypovídají o dobré znalosti vnitřního prostředí sledované společnosti. Pro zkoumaný podnik jsou doporučení uvedená v diplomové práci prakticky využitelná a uskutečnitelná. Diplomovou práci Bc. Ivany Gálové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70124