NOVÁK, M. Teorie údržby a spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Student se v práci soustředil dle zadání na teorii údržby, kterou rozebral z hlediska terminologie, začlenění údržby do spolehlivosti a soustředil se na moderní pojetí systémů údržby. V bakalářské práci také popsal obecné principy zjišťování spolehlivosti, obecný postup analýz spolehlivosti a dále provedl stručnou charakteristiku některých vybraných metod a postupů spolehlivosti. Zde se také zmínil i o některých metodách spíše typických pro bezpečnost. Jednu kapitolu věnoval provozní spolehlivosti. Zde konstatuje, že "mimořádnou úlohou zajišťování spolehlivosti" je udržovatelnost a zajištěnost údržby, což dále rozpracovává v rozsáhlé samostatné kapitole. Považuji za zvláště přínosné, že se student snaží některé teoretické skutečnosti alespoň naznačit a objasnit na konkrétním příkladu ze strojírenské praxe. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, dílčí hodnocení jsou uvedeny výše a jako vedoucí práce navrhuji celkové hodnocení známkou: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselkov, Vladimir

Student bakalářského studia Marek Novák vypracoval práci „Teorie údržby a spolehlivost“. Jedná se o téma značně důležité a v současné době v průmyslové praxi velmi diskutované a žádané. Cílem práce je teoretický rozbor údržby a spolehlivosti, a to se zaměřením na objasnění vlivu údržby na spolehlivost technických systémů. Práce má být doplněna vybraným konkrétním příkladem zvoleného technického systému ze strojírenské praxe. Autor práce rozdělil řešenou problematiku do 6 kapitol, je také uveden závěr, seznam použitých zdrojů, seznam obrázků a seznam tabulek. Bakalářská práce má 48 stran. První kapitola má název „Základní termíny údržby dle normy ČSN EN 13306. Zde jsou rozebrány vybrané termíny z oblasti údržby, a to i s vysvětlením významu. Zde je poněkud dle mého názoru zbytečné uvádění citace za každým pojmem, neboť se vždy jedná o výše uvedenou normu. Toto však v žádném případě nesnižuje úroveň právě popisované kapitoly. Velmi vhodným způsobem je zařazena následující kapitola 2 „Začlenění problematiky údržby do spolehlivosti“. I problematiky neznalý čtenář jasně pochopí, jak je údržba do spolehlivosti začleněna. Názorná je také Tab. 2-1, kde jsou uvedeny zcela obecné definice spolehlivosti a dílčích vlastností. Lze jen kladně hodnotit, že je tabulka doplněna i anglickými názvy, není tedy možná záměna významu pojmů. Třetí kapitola „Obecné principy zajišťování spolehlivosti“ je značně rozsáhlá a věnována některým důležitým problémům z dané oblasti. Značně názorný se jeví obrázek 3-1, kde je provedeno začlenění spolehlivosti do kvality produktu a jsou uvedeny i rozebrány definice spolehlivosti (spolehlivost v širším a užším pojetí). Je zde také zmínka o managementu (vedení) organizace, managementu spolehlivosti a rizik. Autor také dále zmiňuje etapy životního cyklu výrobku. Značný prostor je v bakalářské práci věnován analýzám spolehlivosti, jejich přehledu a charakteristikám. Významná je tab. 3-1, kde je uvedena použitelnost vybraných metod analýz spolehlivosti. Vybrané metody analýz spolehlivosti jsou podrobně popsány v kap.3.3. Zde je možná diskutabilní zařazení a podrobnější rozbor metody HAZOP. Kapitola 4 „Provozní spolehlivost“ je po obecných skutečnostech věnována spíše údržbě a zajištěnosti údržby. Názorný je třeba obrázek 4-1, s názvem „Schématický postup vypracování plánu údržby“. Značný význam má dále zařazená kapitola 5 „Systémy údržby“. Zde jsou rozebrány např. systémy údržby po poruše, systém plánovaných preventivních oprav (PPO), systém diferencované proporcionální péče (DIPP), systém diagnostické údržby, systém prognostické údržby, systém automatizované údržby a systém produktivní údržby (TPM). Kapitola 6 „Příklad ze strojírenské praxe“ je věnována rozboru některých v práci teoreticky popisovaných vybraných problémů. Je zkoumáno CNC obráběcí centrum od společnosti Makio, typ A88. U stroje byly sledovány počty poruch v určitém časovém období a tato data byla analyzována. Odstranění poruch bylo provedeno údržbou po poruše, na strojích byla prováděna preventivní údržba s různou četností pro jednotlivé komponenty stroje. Pro zlepšení spolehlivosti a snížení nákladů na údržbu se přísně dodržují zásady systému produktivní údržby (TPM). Student Marek Novák ve své bakalářské práci splnil stanovené cíle. Ve svých přístupech se přísně držel nových moderních pohledů a názorů na řešenou problematiku. Autor shrnuje známé skutečnosti a tyto aplikuje alespoň v náznacích na reálný technický objekt. Bakalářská práce bude přínosná jako vzorový materiál při výuce v některých odborných předmětech na oboru „Kvalita, spolehlivost a bezpečnost“, pro průmyslovou praxi je pouze běžným a spíše shrnujícím materiálem. V práci uvedené grafy, tabulky a diagramy jsou přehledné a názorné, často jsou tyto doprovázeny komentářem. Práce je psána srozumitelně a přehledně. Text neobsahuje pravopisné chyby, drobné nedostatky jsou pouze v používání interpunkčních znamének. Bakalářskou práci pana Marka Nováka doporučuji k obhajobě, na základě dílčích hodnocení a výše uvedeného textu ji hodnotím známkou: výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 68827