TATALÁK, A. Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémové tříkolky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Student velice dobrým a příkladným způsobem splnil všechny požadavky vyplývající ze zadání. Po celou dobu byl v pravidelném kontaktu s vedoucím bakalářské práce, přičemž zároveň projevoval značnou míru samostatnosti. Předmětem práce byla výpočtová napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémové tříkolky. Úloha byla řešena využitím přístupů prosté pružnosti, pro numerické řešení složitých staticky neurčitých problémů, autor vytvořil vlastní software v jazyce MATLAB. Posuzovány byly tři charakteristické zátěžné stavy, jmenovitě klid či rovnoměrný přímočarý pohyb, prudké brzdění předních kol a jízda v ostré zatáčce s mezním stavem překlopení, což představuje obecnou prostorovou úlohu. Poslední jmenovaný stav se ukázal z pevnostního pohledu nejnebezpečnějším, vyžadujícím adekvátní konstrukční úpravy. Ocenění zaslouží hierarchická struktura stanovení nejprve zatížení vlastního páteřového rámu silovým přenosem vnějšího zatížení prostřednictvím předních náprav a rámů sedaček. Příslušné rámy přitom byly chápány jako vnitřní staticky neurčitá tělesa a hledané složky výsledných silových účinků byly určovány využítím poodmínek spojitosti deformací. Vzniklo rozsáhlé dílo (celkem 92 str.) s hezkým motivačním úvodem. Velice dobrá je rovněž logická struktura textu i grafická úroveň s mnoha názornými obrázky. Předmětná bakalářská práce vznikla ve spolupráci s firmou AZUB, zabývající se vývojem a výrobou speciálních jízdních kol. Je zde tedy velmi dobrý předpoklad praktického uplatnění výsledků i vytvořeného software v jazyce MATLAB.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gayer, Tomáš

Hodnocená bakalářská práce představuje rozsáhlou, přesto velice přehledně popsanou a logicky uspořádanou analýzu dle požadavků zadání. Student prokázal výbornou schopnost aplikace analytických přístupů z předmětů Statika a Pružnost pevnost. Přehlednosti přispívá také precizní ilustrace a systematický způsob značení všech veličin. Pro výpočet složitého prostorového rámu byl zvolený vyhovující zjednodušující model a úloha tak byla částečně převedena na rovinný rám s prostorovým zatížením. Analytický výpočet několika několikanásobně vnitřně staticky neurčitých rámů zvládl student s využitím softwaru MATLAB. Získané výsledky jsou přehledně prezentovány v grafické i textové formě. Závěr práce správně interpretuje dosažené výsledky. Rozsah hodnocené analýzy (92 stran) dalece přesahuje obecné požadavky kladené na rozsah bakalářské práce i přes to, že celý postup je popsaný přiměřeně věcně, stručně a přitom i čtivě. Nejasný je pouze složitější rozbor vnějšího zatížení při průjezdu zatáčkou. Množina neznámých parametrů obsahuje dvojice vzájemně závislých sil, což ovlivňuje statickou určitost úlohy (str. 30). Sílu F1t potom nemá smysl určovat, protože příslušné kolo není brzděné ani hnané, tudíž tečná síla nemůže vniknout a uvedená velikost síly 1,2 N je spíše výsledkem numerické chyby (str. 32). Tato chyba však nemá vliv na další výsledky analýzy. Pozitivně hodnotím přínos práce pro firmu AZUB BIKE. Výsledek práce bude využit pro upřesnění koncepčního návrhu nového rámu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70955