PADĚRA, R. Výroba součásti pro šicí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Stávající výrobu součásti převést na CNC stroje, to je hlavní záměr autora. Standardním postupem řešil jednotlivé etapy. Po úvodním rozboru podmínek ve firmě a na základě znalostí technických parametrů strojů a dodávaného nástrojového vybavení je sestavena konkrétní podoba technologického procesu. Je připojeno technicko-ekonomické zhodnocení, které vychází z časových údajů, kdy strojní časy jsou vypočteny a vedlejší stanoveny dle skutečných činností ve firmě. Značná rezerva, která zvýší efekt vyhodnocení, je použití co nejvhodnějšího polotovau, což je v závěrečných kapitolách komentováno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Bakalář se zabýval návrhem technologie výroby jedné součásti šicího stroje ve spolupráci s firmou MINERVA. Pro součást „unašeč“ navrhl kompletní technologický postup výroby a vymodeloval ji v programu Inventor. Součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení. Student ve své práci prokázal znalosti získané z praxe a jeho poznatky mají pro firmu i reálné využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72444