LOČÁRKOVÁ, H. Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autorka předkládá technologické téma v úzké spojitosti s firmou. Jde především o specifické zaměření, což značí kusovou zakázku rozměrného výrobku. Takovýto technologický proces má své zákonitosti, které nelze podstatně měnit, jako např. tepelné zpracování a mezioperační manipulaci. Přesto jsou v procesu definována kritická místa, kde lze řešení či opatření k vhodnější situaci navrhnout, jak je autorka uvádí víceméně informativním podáním než odborným rozborem ze svého pohledu. Výsledné řešení respektuje nezbytnou řadu činností ve firmě, mimo jiné i souvislost s celofiremním informačním systémem. Odborná část je převážně popisná, není plně využita možnost formátu technické zprávy, kdy lze údaje začlenit pomocí tabulek či formulářů, provedením případně odvozených z firemních dokumentů. Závěrečné kapitoly tím dávají bakalářské práci spíše charakter organizačního posouzení zadaného tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubík, Roman

Úvodní část práce je pro lepší představu vhodné dopnit názorným obrázkem hotové poloviny věnce (3D model nebo alespoň schematický náčrt) i když je podrobný výkres v příloze. Kritická místa technologického procesu jsou v práci popsány jen velmi zevrubně. Je vhodné je podrobněji analyzovat, neboť to je ta část práce, kde mohla autorka vnést své vlastní myšlenky a názory. Autorka popisuje, že problémem je také složitější tepelné zpracování požadovaného materiálu odlitku. Určitě by bylo vhodné se alespoň velmi stručně zmínit proč tomu tak u tohoto materiálu je. Také myslím, že nějaká alternativní verze technologického procesu mohla být v práci přece jen formulována, zvlášť když se jedná o tak komplexní výr. proces. Alespoň formou jednoho či dvou dílčích drobných změn, které mohly být nastíněny např. s ohledem na vzdálenější časový horizont při výrobě obdobných součástí. Tato změna se mohla týkat např. i problému manipulace nebo dočasného skladování takto těžké a rozměrné součásti. Celý výrobní proces věnce je popisován slovně. Doporučoval bych doplnit popis tohoto procesu také jeho výstižným znázorněním formou postupového grafu, kde lze začlenit právě i manipulační operace. Diskutabilní je i technicko-ekonomické posouzení, kde bych očekával podstatně větší rozpracovanost, tj. uvedení materiálových a dalších složek nákladů (např. mzdových, náklady na nástroje) nebo alespoň celkový odhadovaný (popř. již uskutečněný) výrobní čas v jednotlivých výrobních provozech. Je samozřejmě zajímavé posoudit nákladovou stránku s dohodnutou cenou. Pokud však autorka neměla k takovým informacím přístup (může se jednat o pro podnik zvlášť citlivá data), pak bych tuto kapitolu nenazýval technicko-ekonomickým posouzením, ale spíše posouzení organizačního zvládnutí zakázky. Celkově mohu konstatovat, že práce je dobrou analýzou výrobní technologie součásti, která svými rozměry a hmotností nepatří k běžně vyráběným dílům. Práci hodnotím stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72440