PILARČÍK, E. Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma z oblasti nekonvenčních technologií je zpracováno ve spojitosti s firemním prostředím. Dle toho jsou pak formulovány závěrečné výsledky. Přitom jednotlivé kapitoly jsou přehledně sestaveny, jejich odborná rozpracovanost odpovídá bakalářské úrovni. Autor svým samostatným přístupem úspěšně posoudil dvě verze technologií na různých strojích z firemního strojového parku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce na téma Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy byla zpracována ve firmě ROTEK s.r.o., které je zaměřená na technologii elektroerozivního obrábění. Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol, v závěru je připojena i diskuze a potřebné závěry. V prvních kapitolách je popsána volba polotovaru, materiál a je zpracován technologický postup pro výrobu dané součásti. Dále je popsána technologie elektroerozivního obrábění. Součástí práce je popis řídícího programu pro elektroerozivní hloubičky řady ROBOFORM, ale není zde zpracován CNC program pro vyráběnou součást. Poslední kapitolou je technicko-ekonomické zhodnocení se zaměřením na celkovou cenu spotřebované energie pro výrobu dané součásti při použití strojů ROBOFORM 20 a ROBOFORM 4000. V práci se vyskytuje několik překlepů a nedostatků. Bakalářskou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72480