ZUNKA, O. Prezentace společnosti za využití animované infografiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Student si pro svou diplomovou práci vybral téma, které je aktuální, a které svým obsahem přesahuje dané studium. Oceňuji studentův samostatný přístup a snahu naučit se něco nového. Práce je v praxi využitelná. Otázka k obhajobě 1. Proč je podle Vás poslední dobou animovaná infografika na vzestupu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skácel, Ondřej

Velice kvalitně zpracovaná práce, založená na use casu z reálného světa. Zdárné a efektivní zpracování samotného projektu je velkým plus. Mírně postrádám větší sebereflexi a popis vlastních rozhodovacích procesů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74380