ADLER, M. Etapy vývoje navigace v TMA od tradičních postupů k P-RNAV. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Původním záměrem zadání bylo obecné shrnutí postupného vývoje metod řízení přibližování letadla k letišti s důrazem na způsoby řízení v úseku přesného řízení přiblížení. Autor práce pojal zadání tématu poněkud obšírněji, popsal procesy přibližování v návaznosti na současné metody obecné navigace, což zadané téma výrazně zředilo. Studium v seznamu uvedených pramenů však vzdělávání pisatele také prospělo. Text práce ale nelze účinně využívat původně zamýšleným způsobem, tj. jako ucelenou pomůcku pro usnadnění studia dalších zájemců o pilotní výcvik. Bakalářská práce, plánovaná na rok 2013, byla odsunuta na rok 2014 pro nezpůsobilost autora předložit zprávu v plánovaném termínu z naléhavých zdravotních důvodů. Vlivem okolností pan Adler připravoval svou práci zcela samostatně. Podařilo se mu dobře vystihnout podstatné rysy současných způsobů navigace i řízení přibližování. Doporučuji hodnocení „dobře“ (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Pavel

Student v pěti hlavních kapitolách popisuje strukturu vzdušného prostoru, základní pojmy přiblížení, RNAV a koncept PBN. Poskytuje přehled o implementaci RNAV v Evropě v následujících letech. Vzhledem k tomu, že práce měla za cíl vytvořit kvalifikovaný přehled pro vývoj v TMA v období 1950-2010+, je škoda, že se autor nevěnoval předcházejícímu vývoji. Práce obsahuje grafickou podporu k poskytnutí vysvětlení, nikoliv však čitelně a v českém jazyce. Rozbor příkladu tratí SID a STAR s názornými mapovými příklady by jistě čtenářům napomohl. Pravděpodobně si autor na počátku nezvolil správnou metodu vypracování kvalifikovaného přehledu, který má sloužit k výuce. Text obsahuje slohové a gramatické chyby, místy odborné nedostatky. Citace jsou zpracovány dobře. Práce obsahuje základní prvky, které s postupy v TMA souvisí a proto ji lze považovat za uspokojivou (D).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 77269