CALETKA, P. Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Petr Caletka se během magisterského studia zapojil do práce na výzkumných projektech na Energetickém ústavu a je oporou při experimentech prováděných v laboratoři větrání. Zvolil si bakalářskou práci, která obsahově koresponduje s touto činností. Vzhledem k synergii činností byly vytýčeny poměrně náročné cíle se zaměřením pokrývajícím několik oblastí. Student práci řešil v souladu se zadáním, nejdříve provedl rešerši publikací k řešené problematice. Dále navázal na dříve řešené diplomové práce k tématu a využil i stávající experimentální zařízení, které upravil tak aby vyhovovalo potřebám jeho práce. Naučil se provádět vizualizaci tzv. kouřovou metodou a provedl i její optimalizaci pro svůj experiment. S touto metodou provedl vizualizaci proudění na zvolené vyústce. Důležitou součástí práce byla analýza okrajů proudu, student použil několik metod detekce okrajů na různě kvalitních výsledcích a vyhodnotil jejich vhodnost. Tuto část považuji za hlavní přínos práce. Student zvládl poměrně velký rozsah činností, jeho zapojení do výzkumu na OTTP umožnilo realizaci rozsáhlé bakalářské práce, povahou a náročností srovnatelnou s diplomovými pracemi. Rozsah prací a šíře řešeného problému vedly k určitému časovému skluzu při dokončování práce, do jejíž konečné podoby nebylo možné zahrnout všechny podněty a připomínky vedoucího. Vzhledem k šíři problému nebylo možné všechny podstatné aspekty problému řešit do zcela uspokojivé hloubky, tyto zůstávají jako výzvy do budoucna. Pan Caletka prokázal v dostatečné míře schopnost řešit technické problémy. Postup práce se mnou dostatečně konzultoval a řídil se mými pokyny. Při řešení volil adekvátní postupy a problému se věnoval do dostatečné hloubky a šíře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kamenský, Petr

Student obdržel za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma "HODNOCENÍ FUNKČNOSTI VĚTRACÍ VYÚSTKY PRO KABINU OSOBNÍHO VOZU". Po zajímavém úvodu se student v první kapitole věnuje proudění, kde uvádí mimo jiné Reynoldsovo čísla pro kruhové potrubí měřicí trati a určení Archimedova čísla pro vyústku. V druhé kapitole student popisuje různé druhy vizualizace proudění a třetí kapitolou, kde se věnuje vizualizaci proudění z vyústek, na ni navazuje. Čtvrtá kapitola popisuje segmentační techniky pro detekci objektu v obraze. V páté kapitole je detailně popsána měřicí trať a záznamový řetězec. V této kapitole jsou i uvedeny vylepšení, která byla nově provedena. Šestá kapitola krátce popisuje fáze experimentu. V sedmé kapitole jsou uvedeny výsledky experimentu. Závěr shrnuje danou práci a dává doporučení, kterou detekční metodu v jakém případě použít. Uvedená práce je zpracována velmi detailně, bez chyb a ukazuje perfektní orientaci studenta v tomto tématu. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71678