HOLEČKOVÁ, M. Energetické využití biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Práce pojednává o druzích biomasy, technologiích pro její energetické využití a především mapuje velké zdroje využívající biomasu k výrobě elektrické energie. Práce je velmi zdařilá, studentka využívala konzultací a výstupy z nich zohlednila při práci. Práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá energetickým využitím biomasy. Teoretická část práce je věnována vlastnostem biomasy a jejímu termickému využití. Rešeršní část je pěkně a přehledně zpracována. Stěžejní částí práce je zmapovat, popsat a porovnat současné využití biomasy ve velkých energetických celcích. Studentce se podařilo získat od některých firem základní data o spotřebě biomasy, se kterými ale již dále nepracovala. V práci mi též chyběly možnosti / omezení dalšího využití biomasy v měřítku ČR či regionů. I přes uvedené výtky práci pokládám za zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71061