KOSEK, J. Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Uspokojivá diplomová práce, Příliš široký záběr v některých návrzích opatření kapitoly 4.2 málo konkrétní. Doplňující otázky: 1. Jakou navrhujete frekvenci přezkoumávání ISMS? 2. Jaké školení pro jaké skupiny zaměstnanců navrhujete?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sedlák, Petr

Práce velmi vhodně využívá ke splnění cílů moderní metodu zabezpečení fyzické vrstvy ICT infrastruktury. Společně s návrhem aktivních prvků a organizačních opatření bylo dosaženo výrazného zabezpečení ICT infrastruktury podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71351