MALÝ, M. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Franková, Emilie

Při celkovém pohledu na úroveň posuzované práce hodnotím stupněm "velmi dobře". Autor se adekvátně zhostil řešení zadaného diplomového úkolu včetně vypracování realizovatelných opatření. Otázka k obhajobě: Čemu připisujete počet vyplněných dotazníků? Dalo se dosáhnout vyššího počtu? Jak?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Autor si ve své práci vytýčil ambiciózní cíl/cíle, jejichž splnění hodnotím při celkovém pohledu stupněm "dobře".
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení akceptuji. Oceňuji, že autor aplikoval více různých metod ke zjištění stávajícího stavu v analyzované společnosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Do této schopnosti se krom jiného pozitivně promítá i autorova znalost organizačního prostředí.
Praktická využitelnost výsledků A Z teoretického zmapování řešené problematiky a výsledků empirického šetření vytěžil autor prakticky zaměřené konkrétní návrhy na opatření ke zlepšení situace ve společnosti, které podrobněji rozpracoval a vyhodnotil i z hlediska ekonomické náročnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autor použil pro tvorbu teoretické části práce průměrný počet relevantních zdrojů. Přes zřejmou snahu korektně je citovat najdeme občasné nedůslednosti ve frekvenci citačních odkazů. I když autor čerpal z kvalitních zdrojů, práci by prospěl širší výběr odborných titulů, např. i cizojazyčných.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Effenberk, Pavel

Práce uceleně a systematicky vede ke splnění zadaných cílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 54719