VEJTASA, V. Aplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou držáku a excentru diferenciálu formulového vozu s využitím moderní CAD/CAM technologie a CNC dílenského programování. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem obou navržených variant výroby. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale také ve školicím středisku firmy BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě, kde probíhala výroba strojních součástí. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Předložená diplomová práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou popsány technologie frézování, vrtání a zahlubování, dále je popsán zvolený materiál obrobku pro výrobu držáku a excentru diferenciálu Formule Student. Nosnou částí práce je konstrukce obou součástí v parametrickém programu Autodesk Inventor a následná tvorba obráběcích strategií a CNC programů pomocí dílenského programování a moderních CAD/CAM technologií. Obě součásti byly vyrobeny ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Proces výroby obou součástí je zachycen v páté kapitole diplomové práce. Poslední kapitola je zaměřena na technicko-ekonomické zhodnocení, kde jsou porovnány celkové náklady na výrobu obou součástí. Diplomová práce je na vysoké technické úrovni, všechny cíle byly splněny, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72167