ZAHRADNÍČEK, P. Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Stuchlík, Viktor

Předkládaná diplomová práce Bc. Pavla Zahradníčka se týká analýzy havárie uskladňovací nádrže na motorová paliva, která havarovala v důsledku podtlaku vzniklého při výdeji hmoty z nádrže. Jedná se o analýzu skutečné havárie, ke které došlo ve společnosti ČEPRO, a.s. Hlavním cílem nebylo zjistit příčiny havárie (ty byly jasně definovány vyšetřovací komisí), ale při jakém podtlaku došlo k počátku destrukce střešní kostry. K tomuto byla uzpůsobena i osnova zadání diplomové práce a diplomant ji bezezbytku samostatně naplnil. Vzhledem k nutnosti využití MKP k dosažení požadovaných výsledků, bylo zapotřebí zkreslit relativně náročný 3D model pro účely výpočtů MKP podle výkresové dokumentace. Aby bylo možné výsledky z MKP posoudit, musel diplomant nastudovat několik vybraných statí z norem týkající se problematiky stability a uplatnit teoretické znalosti nabyté v předmětech Stavba procesních zařízení. Diplomovou práci proto hodnotím jako obtížnou nejen z hlediska jejího požadovaného rozsahu, ale také z hlediska pracnosti při tvorbě 3D modelů pro aplikace MKP. Velkou váhu pak přikládám k implementaci výsledků práce do praxe. Ta bude realizována v průběhu léta 2014 a diplomant se na ni bude sám aktivně podílet formou stáže ve společnosti ČEPRO, a.s., kde mimo jiné bude obdobně analyzovat i jiné typy nádrží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nováček, Filip

Student Pavel Zahradníček vypracoval diplomovou práci na téma Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP. V úvodní části velmi podrobně a přehledně rozebírá problematiku uskladňovacích nádrží. V další části se již zabývá řešením konkrétního problému na poškozené nádrži. Student začíná analytickým určením kritických hodnot napětí v prutu. Následně byla provedena MKP napěťová analýza v programu Ansys s využitím skořepinového modelu. Pomocí série odhadů zatížení tlakem student hledá kritickou hodnotu zatížení, při kterém dochází ke ztrátě stability prutu. Při vyhodnocení napětí na prutu u statické lineární analýzy se student dopouští chyby, když normálové napětí prutu označuje jako membránové napětí. Dále je provedena stabilitní kontrola pomocí metody lineární buckling. Byl užit poloviční model střechy a následná rovinná symetrie. Toto nelze považovat za korektní způsob řešení stabilitní úlohy, protože řešení nemusí pokrývat všechny vlastní tvary konstrukce. Na závěr byla provedena analytická kontrola na odolnost vůči boulení dle EN 1993-1-6. Přes chyby v MKP analýze práce vzbuzuje velmi dobrý dojem a splňuje všechny body zadání. Práci proto hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72254