MAJNUŠ, O. Návrh konkurenční strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

1. Jaká úskalí očekáváte při implementaci Vašeho návrhu do podnikové praxe? 2. Jaké navrhujete další úkoly k řešení ve Vašem podniku? (V souvislosti s analýzou současného stavu).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kolařík, Vladimír

Doporučil bych autorovi věnovat větší prostor průzkumu trhu a situaci v odvětví. Získané informace jsou stěžejní pro návrh účelné strategie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70502