PÁSLER, T. Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kulhavá, Marie

Diplomová práce řeší zejména teoretickou část a znalost podnikatelského prostředí v oboru velmi detailně, s přehledem o problematice sportovního rybolovu.Bere v úvahu celou řadu faktorů limitujících podnikání. Tyto faktory by, dle mého názoru, měly být více strukturovány a vyhodnoceny ev. uvedeny jako klíčové, které podnikání podmiňují. Cílem podnikání (tj. založení podniku,jeho kontinuita, udržitelnost a rozvoj) je zisk. To by mělo být v premisách rovněž obsaženo.Práci považují za velmi dobře zvládnutou, zejména v orientaci ve zvoleném oboru podnikání a reálných výhledech, včetně hodnocení rizik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72793