ZATLOUKAL, T. Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Stanovený cíl je naplněn dle uvedeného postupu. Teoretická část pokrývá danou problematiku. V analytické části je kladen důraz především na analýzy subjektu a jeho požadavků. V návrhové části je komplexně zpracován návrh aplikace v prostředí VBA pro řešení daných požadavků. Výsledná aplikace plní stanovený cíl ve vazbě na konkrétní požadavky firmy. V práci se vyskytují drobné jazykové a formální nepřesnosti, které však nekazí celkový dojem z práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Karel

Diplomant si ve své diplomové práci stanovil za cíl vytvořit nástroj pro podporu kapacitního plánování pro konkrétní podnik. V diplomové práci nejprve nastiňuje teoretické pozadí projektového řízení, teorii řízení obecně i obecná softwarová východiska. Základem pro tvorbu nástroje samotného je další část práce, ve které analyzuje a přehlednou formou představuje nejdůležitější procesy, které se kapacitního plánování podniku týkají. V poslední části pak představuje produkt samotný, jeho funkcionalitu, přednosti i možnosti případného dalšího rozvoje. Vytvořený nástroj plně odpovídá zadání. Dokonce je i do určité míry přesahuje, vzhledem k autorově schopnosti přicházet se doplňujícími návrhy, které svědčí o jeho pochopení zpracovávané problematiky - a to nejen v rovině programátorské, ale i v rovině čistě praktického porozumění procesu kapacitního plánování z pohledu běžného uživatele. Samotná textová část je zpracovaná na úrovni, která je od diplomové práce požadována. Odpovídá jak strukturou, tak logickým členěním. Autor v práci splnil cíle, které si zadal. Pozitivně hodnotím skutečnost, že diplomant prokázal schopnost přenášet teoretické poznatky do konkrétního praktického řešení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci známkou výborně a doporučuji ji tímto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72784