MACIK, M. Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Předložená diplomová práce je zpracována na využití problematiky projektového managementu v praxi. Student práci zpracoval velmi poctivě a svědomitě, v práci propojil znalosti, které získal studiem a zkušenosti z praxe. Otázka k obhajobě: Vysvětlete, proč jste činnosti projektu odhadl pomocí metody PERT?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Garaj, Pavol

Predložená diplomová práca si kladie za cieľ aplikovať vybranú metodiku projektového riadenia IPMA počas analýzy, návrhu a implementácie informačného systému Money S5 u konkrétneho zákazníka, ako aj vypracovanie optimálneho postupu pre riadenie projektov do budúcnosti v prostredí softvérovej spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a. s. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom väčší priestor je venovaný praktickej časti, kde diplomant aplikuje vybrané techniky projektového riadenia v praxi, aj so spracovaním zodpovedajúcich výstupov vo forme dokumentov, tabuliek a grafov. Z praktického hľadiska oceňujem v časti 5. „Návrh riešenia“ vypracovanie veľmi podrobného logického rámca projektu, časovej analýzy, ale najmä analýzu rizík metódou RIPRAN, ktorá pomohla identifikovať a kvantifikovať riziká projektu, čo umožnilo prijatie adekvátnych opatrení na ich elimináciu, alebo minimalizovanie ich vplyvu na uvedený projekt ako aj na projekty v budúcnosti. Práca je formálne spracovaná prehľadne a textové časti sú vhodne doplnené grafickými výstupmi vo forme tabuliek a grafov. V záujme dosiahnutia cieľa absolvent preštudoval primerané množstvo literatúry zaoberajúcich sa príslušnou problematikou. Diplomant citoval diela renomovaných českých aj zahraničných autorov a inštitúcií. Z uvedeného je možné vyvodiť závery, že diplomantovi sa jednoznačne podarilo dosiahnuť stanovené ciele. Diplomová práca je vypracovaná veľmi podrobne a starostlivo bez logických formálnych chýb a omylov. Nie je len sumarizáciou teoretických znalostí, ale konkrétnym návrhom ako počas implementácie informačného systému postupovať, pričom autor zvolil vybrané techniky projektového riadenia s ohľadom na špecifiká realizátora tak, aby bol celý proces implementácie optimálny a v praxi reálne využiteľný. Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe pred štátnou skúšobnou komisiou a hodnotím stupňom „A“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74069