KABELÍKOVÁ, K. Studie systému benefitů ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka pracovala samostatně. Iniciativně odstraňoval vzniklé nedostatky řešení a postupovala věcně od teoretických přístupů ke konkrétnímu řešení dotazníkovou akcí a jejím vyhodnocením. Spojila získané znalosti z magistrského studia s dovednostmi, které uplatnila ve svém návrhu řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložené cíle, které vedou k posílení postavení zaměstanců v pracovním procesu, splnila úplně
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Metody v obecném pojetí jsou sestaveny v širokém pojetí a tak je zpracován i postup řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky z dotazníkové akce jsou statisticky dobře vyřešeny a vedou k jednoznačným závěrům pro konkrétní podnik
Praktická využitelnost výsledků B Z předložených závěrů si management podniku může vybrat, kterým směrem bude podporovat motivaci pracovníků podniku k provedení výkonu a sounáležiutosti s podnikovou kulturou
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafická i jazyková stavba předložené práce splňuje požtadavky Směrnice Vysoké učení technického v Brně i Fakulty podnikatelské pro zpracování diplomové práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě cca 45ti literárních zdrojů a to jak tištěných, tak i elektronických. Splňuje normy ISO 690 o citacích.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bednářová, Kamila

Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice. Oceňuji zodpovědný přístup k dotazníkovému šetření a zejména kvalitní zpracování velkého množství získaných dat do přehledných výstupů. Za přínosné považuji také srovnání poskytovaných benefitů v obdobných podnicích (tab. 0).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71423