SEDLIAČKOVÁ, M. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka použila k řešení nabyté znalosti v průběhu obou let magisterského studia. V kvalitě předloženého řešení prokázala schopnost převést znalosti v dovednoti v konkrétní průmyslové praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle k rozvoji podnikání v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, se zaměřením na výrobu hraček, byly řešením naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vvbrané motody i postup řešení splnil v plném rozsahu jednak potřeby firmy, ale i potřeby konečných uživatelů z pohledu času i daného průběhu technologických operací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výstižným způdobem zhodnotila navržené výsledky řešení v oblasti využití volného času u zákazníků i pro práci s dětmi.
Praktická využitelnost výsledků B Řešení je dobrým odrazovým můstkem pro rozhodnutí managementu firmy o realizaci řešení ve výrobním procesu pro zkrácení dodacích termínů pro zákazníky
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce splňuje požadavky Směrnice Vysokého učení technického v Brně i Fakulty podnikatelské ke zpracování diplomových prací
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Pracovala se 43 informačními zdroji a to jak z oblasti řízení produkčních procesů, tak i technického a technologického pohledu zpracování dřeva.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mgr.Radmila Reháková

Práca rieši reálny problém v našej firme. Stanovený návrh je v súčasných podmienkach realizovateľný a podľa zistených skutočností by bol prínosný. Je možné, že sa bude uvažovať o jeho aplikácii do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71430