SEDLÁČEK, R. Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Předložená práce se zabývá problematikou vytvoření výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru. Téma diplomant zpracovával pro firmu Siemens Electric Machines Drásov s.r.o., z čehož lze usoudit na praktický dopad prezentovaných výsledků a závěrů uvedených v práci. Diplomant prokázal, že je schopen se zorientovat v řešené problematice a je schopen nastudovat a aplikovat moderní výpočtové prostředky na řešení složitého problému. Diplomant přistupoval k řešení DP svědomitě a zpracovával jednotlivé cíle průběžné dle předem stanoveného plánů. Vytvořené jednoduché uživatelské rozhraní pro vygenerování výpočtových modelů různých geometrických konfigurací svědčí o výborných programátorských schopnostech autora, které využil při psaní maker v tabulkovém procesoru EXCEL a v APDL jazyce programu ANSYS. Závěrem je vhodné ocenit množství odvedené práce, které není v textu zmíněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fučík, Karel

Předložená práce je zaměřena na komplexní řešení reálné úlohy, výstupem je použitelné uživatelské rozhraní pro komfortní analýzu v programu ANSYS. Autor projevil hlubší znalosti v oblasti konstrukce rotorů elektrických strojů. Práce je logicky členěna. V celé práci jsem nenašel žádné zásadní nedostatky. Drobné výhrady lze mít pouze k ne vždy přesné odborné terminologii v oblasti popisu jednotlivých mechanických částí rotoru. Při popisu zadávacích polích by bylo přínosné doplnit popis i obrazovým materiálem pro snadnější orientaci v hodnotách. Tyto výhrady ovšem nijak nesnižují úroveň práce. Doporučuji udělit známku A. Formální nedostatky: V kapitole 6.1.4. Nesprávně uvedeno, že moment se přenáší z rotorového vinutí. Síla případně moment vzniká ve zmagnetizovaném jádru části svazku plechů. Strana 24, vzorec (1). Uveden nelogicky po formulaci jiného vztahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71371