KOVÁŘOVÁ, L. Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Který z předložených návrhů je klíčový - tedy co by se mělo řešit nejdíve a proč 2. Uveďte, jaké přínosy (ekonomiké)vyplývají ze zavedení vámi navrhované úpravy vnitropodnikové ceny (kap.3.7)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Ondráček

Práce splnila předem vytyčené požadavky Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici a její výstupy umožní další ekonomické přínosy pro organizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71147