RYGL, T. Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Jde o dobře a systematicky zpracovanou práci na velmi dobré odborné úrovni. Kromě zpracovaných analýz s dobře formulovanými závěry oceňuji především systematicky projektově zpracované návrhy s přímou využitelností v praxi. Reálné dopady návrhů jsou v práci navíc doloženy dosavadní zkušeností a částečnými výsledky realizace. Otázka k obhajobě: Které předpoklady považujete za nezbytné pro zajištění udržitelné ziskovosti srovnatelně koncipovaných regionálních informačních portálů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Přibyl,, Martin

Práce je zpracována na odpovídající úrovni a vyhovuje všem požadavkům tak, aby mohla být předložena k obhajobě. Mám jen drobnou poznámku: v kapitole 4.2.4 - SWOT analýza na str. 59 jsou místo příležitostí uváděny strategie a opatření. Pozitivně hodnotím, že autor své návrhy ověřil a dokládá je hodnověrným způsobem (např. na str. 80).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73363