JANDÁČEK, J. Sloupový jeřáb pro manipulaci s loděmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci představuje původní konstrukční návrh sloupového jeřábu. V úvodu práce je zpracován přehled používaných řešení. V další části je detailně popsáno zvolené konstrukční řešení jeřábu. Ve výpočtové části jsou postupně provedeny návrhové výpočty, zvoleny jednotlivé komponenty a na závěr je provedena jejich kontrola. Práce je uspořádána přehledně a je logicky členěna. Práce je původní s poměrně solidním zpracováním a přesto k ní lze mít několik drobných výhrad: - na str. 41 a 42 se vloudil tiskařský šotek (je zde několik podivných znaků ve vzorcích) - kapitola 5 je příliš stroze popsána – u několika podkapitol není z nadpisu zřejmé, který díl je kontrolován - schází kontrola výložníku na klopení Celkově má práce velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pan Jaroslav Jandáček ve své práci prokázal dobré znalosti studovaného oboru a celkově velmi dobré předpoklady budoucí samostatné práce nebo pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Práce je celkově přesná, vhodně a přehledně provedena. Podivné překlepy rovnic str.41, 42 vznikly patrně při tisku. Technické výpočty jsou vhodné. Ve výkresové dokumentaci chybí pouze připojovací rozměry pro kotevní šrouby a pro hák. Autor prokazuje značný technický přehled.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68719