PLÍŠEK, R. Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Student provedl sadu experimentů hledající velikost optimální mezery při svařování přeplátovaných pozinkovaných plechů laserem. Na základě tahové zkoušky a vyhodnocení makro svarových spojů byla optimální mezera (pro danou tloušťku Zn povlaku) nalezena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce je zaměřena na laserové svařování pozinkovaných plechů. Práce splnila zadání v plném rozsahu. Práce je na dobré úrovni, v literární studii popisuje podrobně problematiku samotných laserových zařízení i svarových spojů a jejich kontrolu. Část je věnována metodám zinkování oceli. Experiment je poněkud stručný, např. údaj o velmi důležitém parametru - tloušťky zinkové vrstvy je jen jeden(str.40) a není zřejmé kde jej diplomant získal. Závěry DP jsou správné a adekvátní k zadaným vstupním podmínkám. Připomínky: 1. Cením si odkazů na příslušné normy, ale všechny citované nejsou aktuální: např. ČSN EN 25817 není platná již řadu roků a je nahrazena ČSN EN ISO 5718. Dále ČSN EN 970 je nahrazena ČSN EN ISO 17637. 2. Zásadní problematice svařování pozinkových plechů je věnována velmi malá část DP - jen 1/2 strany 39. 3. Není proveden rozbor lomových ploch s určením vad a důvodů nízkých hodnot tahových zkoušek. Jen konstatování vyhověl - nevyhověl(str.50). Chybí foto povrchů svarů a i lomových ploch. str.40 Označení oceli 11 321 je jen dle ČSN, jaké je označení dle EN 10027-1? str.43 Poloha ohniska nemůže být 1mm! Jaká ohnisková vzdálenost byla ve skutečnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68852