DOBEŠ, J. Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernikář, Jiří

Přesnost a spolehlivost měření je základem pro kvatifikaci patametrů jakosti ve strojírenské výrobě. Autor zhodnotil všechny požadavky na přesné měření včetně legislativnch, návaznosti měřidel a dalších. Student zvládl tuto problematiku nejen teoreticky, ale poznal a sám prováděl kalibraci délkových měřidel v kalibrační laboratoři firmy TM Technik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit postupy pro kalibraci měřidel délky (koncové měrky, číselníkové úchylkoměry, posuvná měřidla, třmenové mikrometry). Práce sestává ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce je proveden výklad základních metrologických termínů a parametrů pro zpracování a vyhodnocování výsledků měření při kalibracích. V praktické části je jednoduchý návrh postupů pro kalibraci výše uvedených měřidel, včetně realizace praktického měření při kalibraci daných měřidel v konkrétních podmínkách kalibrační laboratoře. V práci se objevují drobné nepřesnosti nebo nejasnosti (např. označení směrodatných odchylek ve vztazích 1.5 a 1.6 nebo rozbor možných zdrojů nejistot v kap. 1.4 pro měření elektrických veličin), navržené kalibrační postupy by bylo třeba pro konečné schválení a přijetí doplnit o některé další aspekty (validace, verifikace, návaznost, atd.). Nicméně práce v celkovém souhrnu je dobrým řešením zadaných cílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71031